Αcademic calendar

ACADEMIC YEAR 2016-2017


Winter Semester Courses 2016

19/9/2016 - 16/12/2016

Examinations of January Period 2017

9/1/2017 - 27/1/2017

Spring Semester Courses 2017

6/2/2017 - 19/5/2017

Examinations of June Period 2017

29/5/2017 - 16/6/2017

Examinations of September period 2017

25/8/2017 - 15/9/2017

 

 

 

 

Registration Dates for all students except those enrolled in the 1st year of their studies:

Winter Semester 2016-2017 : 26/9/2016 - 10/10/2016

Spring Semester 2016-2017 : 13/2/2017 - 27/2/2017

 

 

ACADEMIC YEAR 2015-2016


Examinations of September Period 2015

Thursday 27/8/2015 – Friday 18/9/2015

Winter Semester Courses 2015-2016

Monday 21/9/2015 – Friday 18/12/2015

Examinations of January Period 2016

Monday 11/1/2015 - Friday 5/2/2016

Spring Semester Courses 2015-2016

Monday 8/2/2016 - Friday 20/5/2016

Examinations of June Period 2016

Monday 30/5/2016 - Friday 17/6/2016

Christmas Holidays

23/12/2015 - 7/1/2016

Easter Holidays

25/4/2016 - 06/5/2016

 

 

 

Registration Dates for all students except those enrolled in the 1st year of their studies:

Winter Semester 2015-2016 : 28/9/2015 – 12/10/2015

Spring Semester 2015-2016 : 15/2/2016 – 29/2/2016

Examinations of September period 2016 : 25/8/2016-16/9/2016