2.Εκλογή για την ανάδειξη του εκπροσώπου της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ηράκλειο, 17/6/2014
Αρ. γενικού πρωτοκόλλου: 11441
ΠΡΟΣ
- τους Καθηγητές και Λέκτορες των Τμημάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών
- τους εκπροσώπους των ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Γ.Σ. της Σχολής


ΘΕΜΑ: «Εκλογή για την ανάδειξη του εκπροσώπου της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης »
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 του άρθρου 4 της με αριθ. ΚΑ/679/22.8.96 (ΦΕΚ Β΄826), και της παρ. 17α του άρθρου 80 του Ν.4009/2011 ΦΕΚ 195/06.09.2011 τ.Α΄ «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
2. Την υπ’ αρ.325/8-5-2014 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης.
3. Το με αρ. πρωτ. 246/3-6-2014 έγγραφο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης.
4. Την παρ. 11 του άρ. 9 του Ν.4009/2011 ΦΕΚ 195/06.09.2011 τ.Α΄ όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρ. 3 του Ν.4076/2012 ΦΕΚ 159/10.8.2012 τ.Α΄
Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης για τριετή θητεία.
Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν με ηλεκτρονική ψηφοφορία την Τρίτη 24 Ιουνίου 2014 και Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014 από 09:00’ έως 18:00’.
Υποψήφιοι για τις ως άνω θέσεις είναι οι:
1. κ. Ειρήνη Αθανασάκη, Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας (σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. αίτηση 11181/12-6-2014)
2. κ. Παντελής Τρικαλίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Χημείας (σύμφωνα με την αίτηση με αρ. πρωτ. 11270/13-6-2014)
3. κ. Ιωσήφ Παπαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φυσικής (σύμφωνα με την αίτηση με αρ. πρωτ. 11282/16-6-2014)
4. κ. Αθανάσιος Κουτσολέλος, Καθηγητής Τμήματος Χημείας (σύμφωνα με την αίτηση με αρ. πρωτ. 11317/16-6-2014)
Εκλέκτορες για την ως άνω εκλογή είναι τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Τακτικός εκπρόσωπος της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει, κατά την πρώτη ημέρα των εκλογών (24/6/2014), το 50% + 1 των ψηφισάντων αφού αφαιρεθούν τα λευκά ή άκυρα ψηφοδέλτια.


Πανεπιστημιούπολη Βουτών, κτίριο Διοίκησης Β’, 70013, Bασιλικά Βουτών, Ηράκλειο Τηλ.: 2810-393200, Fax:2810-393202, e-mail: deanfs@edu.uoc.gr


Σε περίπτωση που κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα (25/6/2014) ανάμεσα στους δύο πρώτους σε αριθμό ψήφων, υποψηφίους. Στην περίπτωση αυτή, εκλέγεται ως τακτικός εκπρόσωπος της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και ως αναπληρωματικός εκπρόσωπος ο συνυποψήφιός του.
Εάν υπάρξει εκλογή τακτικού εκπροσώπου κατά την πρώτη ημέρα (24/6/2014), την επόμενη ημέρα (25/6/2014) διεξάγεται ψηφοφορία ανάμεσα στους υπόλοιπους υποψηφίους για την εκλογή του αναπληρωματικού εκπροσώπου. Ως αναπληρωματικός εκπρόσωπος της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών εκλέγεται στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.


Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΡΟΥΔΑΚΗΣ