170. Μετατάξεις Εκπαιδευτικών Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, που επιθυμούν να μεταταγούν σε θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στη Σχολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4452/2017, να καταθέσουν σχετική αίτηση .

Επισημαίνεται ότι οι αιτούντες θα πρέπει να :

-        Είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει η Σχολή

-        Έχουν δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, σχετικό με τα αντικείμενα αυτά  και

-        Έχουν μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος αποδεδειγμένα επιτελέσει για τουλάχιστον δύο ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό Α.Ε.Ι. ή ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής σχετικό με τα γνωστικά αντικείμενα

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους και αφορά το επόμενο της ημερομηνίας υποβολής ακαδημαϊκό έτος. Αμέσως μετά ακολουθείται η προβλεπόμενη από τον ανωτέρω Νόμο διαδικασία.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

-Βιογραφικό σημείωμα

-Αντίγραφα πτυχίων

-Ερευνητικό έργο – δημοσιεύσεις

-Βεβαιώσεις επαγγελματικής προυπηρεσίας

H κατάθεση της αίτησης μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους ή ταχυδρομικώς στη Γραμματεία της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης (Πανεπιστημιούπολη Βουτών, κτήριο Διοίκησης ΙΙ, ΤΚ 70013 Ηράκλειο, Κρήτης, τηλ. 2810 393200, υπ’ όψιν κας Αικατερίνης Τσαλίμη, e-mail: katerina.tsalimi@uoc.gr).