179. Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος:

 

  • Προχωρημένης Φυσικής (διάρκειας 12 μηνών) ΦΕΚ. 1757/25-8-2009
  • Φωτονικής και Νανοηλεκτρονικής (διάρκειας 18 μηνών) ΦΕΚ. 713/20-3-2014

 

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών είναι η 7η Ιουλίου 2017 στη διεύθυνση:

 

Μ. Ματαλλιωτάκη

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τμήμα Φυσικής

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστημιούπολη Βουτών

Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο

 

Τηλ: 2810-394004

e-mail: mmatal@physics.uoc.gr, pgrad@physics.uoc.gr

 

Πληροφορίες και για τα δύο ΠΜΣ είναι διαθέσιμες από τη Γραμματεία αλλά και από την ιστοσελίδα: http://gradstudy.physics.uoc.gr

 

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών για μεταπτυχιακές σπουδές στα προγράμματα του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι:

 

1) Αίτηση εγγραφής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Φυσικής στην οποία να αναφέρονται συνοπτικά α) οι λόγοι που οδήγησαν τον υποψήφιο να επιλέξει αυτό το πρόγραμμα, β) πώς νομίζει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος και γ) τι σκοπεύει να κάνει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος

2) Βιογραφικό Σημείωμα

3) Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ολοκλήρωσης των απαιτήσεων για την απόκτηση πτυχίου

4) Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων με μέσο όρο

5) Δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές οι οποίοι γνωρίζουν προσωπικά την ακαδημαϊκή πορεία του υποψηφίου στις προπτυχιακές του σπουδές.

 

Επιπλέον στοιχεία όπως άλλοι τίτλοι σπουδών, υποτροφίες (ΙΚΥ), επιδόσεις σε εξετάσεις (πχ GRE, TOEFL) ή διαγωνισμούς ακαδημαϊκού χαρακτήρα (Διαγωνισμός Μαθηματικής Εταιρείας) επαφίενται στην επιλογή του υποψηφίου.

 

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ «Προχωρημένης Φυσικής» είναι δεκαπέντε (15), ενώ ο μέγιστός αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ «Φωτονικής και Νανοηλεκτρονικής» είναι είκοσι (20).

 

Διαδικασία Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Οι αιτήσεις συγκεντρώνονται από την Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών και προωθούνται μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας στη Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.) η οποία τις εξετάζει.

 

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων η Σ.Ε. ακολουθεί τις διεθνείς πρακτικές δίνοντας ιδιαίτερη, αλλά όχι αποκλειστική, έμφαση στην ακαδημαϊκή επίδοση του υποψηφίου κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών. Ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι: α) η ολοκλήρωση των σπουδών στην προβλεπόμενη χρονική διάρκεια, β) οι βαθμοί σε βασικά μαθήματα φυσικής, γ) η συνάφεια των μαθημάτων επιλογής που παρακολούθησε ο υποψήφιος με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο οποίο κάνει αίτηση καθώς και η επίδοσή του σε αυτά, δ) ο συνολικός βαθμός πτυχίου, ε) η επίδοση σε διπλωματική εργασία (αν υπάρχει), στ) τα ακαδημαϊκά κίνητρα του υποψηφίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές όπως ο ίδιος τα περιγράφει στην αίτησή του, και ζ) η γνώμη παλαιών καθηγητών του υποψηφίου, δια μέσου των γραπτών συστατικών επιστολών του ή και προφορικά, για το πώς αυτός θα ενταχθεί και θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος, καθώς και πώς θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες που θα του προσφέρει το Τμήμα Φυσικής. Η Επιτροπή Επιλογής μπορεί να ζητήσει προσωπική ή τηλεφωνική συνέντευξη από τους υποψηφίους στην περίπτωση που θεωρεί ότι χρειάζονται παραπάνω στοιχεία για την απόφασή της.

 

Η επιλογή των εισακτέων στα δύο Π.Μ.Σ. του Τμήματος γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από εισήγηση του Διευθυντή της Συντονιστικής Επιτροπής  (η Σ.Ε. εκτελεί και χρέη Επιτροπής Επιλογής των υποψηφίων). Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την Σ.Ε. σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των αιτήσεων το αργότερο μέχρι τις αρχές Αυγούστου 2017.

 Ο Πρόεδρος του Τμήματος

 Ι. Παπαδάκης

 

Δείτε εδώ το συνημμένο αρχείο.