250. Ανακοίνωση για διενέργεια δημόσιας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου για την παραλαβή υλικών και εργασιών της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών για το έτος 2018