259. Αναστολή εκπαιδευτικής διαδικασίας 21-11-2017

O Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης,

αφού έλαβε υπόψη του τις εισηγήσεις των Κοσμητειών των Σχολών Επιστημών Υγείας και

της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών,

αποφάσισε την αναστολή της εκπαιδευτικής διαδικασίας των ως άνω Σχολών

αύριο Τρίτη 21/11/2017 ημέρα της κηδείας του αποβιώσαντος

Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας ΦΩΤΗ ΚΑΦΑΤΟΥ

κατά τις ώρες από 10.00 έως 14.00.