269. Αποτελέσματα εκλογών για εκπροσώπους στα συλλογικά όργανα της ΣΘΕΤΕ (1/12/2017-31/8/2019)

Δείτε εδώ τα αναλυτικά αποτελέσματα των εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων του προσωπικού ΕΔΙΠ στη Γενική Συνέλευση της ΣΘΕΤΕ και στην Κοσμητεία της ΣΘΕΤΕ, για το χρονικό διάστημα 01.12.2017 έως 31.08.2018, σύμφωνα με το Ν. 4485/2017. 

Τακτικό μέλος στη ΓΣ της ΣΘΕΤΕ : Μιχαήλ Προμπονάς του Αντωνίου 

Τακτικό μέλος στην Κοσμητεία της ΣΘΕΤΕ: Μιχαήλ Προμπονάς του Αντωνίου

________________________________________________________________________________________

Δείτε εδώ τα αναλυτικά αποτελέσματα των εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων του προσωπικού ΕΕΠ στη Γενική Συνέλευση της ΣΘΕΤΕ και στην Κοσμητεία της ΣΘΕΤΕ, για το χρονικό διάστημα 01.12.2017 έως 31.08.2018, σύμφωνα με το Ν. 4485/2017. 

Τακτικό μέλος στη ΓΣ & στην Κοσμητεία της ΣΘΕΤΕ: Παναγιώτα Ριζοπούλου του Δημητρίου

Αναπληρωματικό μέλος στη ΓΣ & στην Κοσμητεία της ΣΘΕΤΕ: Εμμανουήλ Σησαμάκης του Μιχαήλ

_________________________________________________________________________________________

Δείτε εδώ τα αναλυτικά αποτελέσματα των εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων του προσωπικού ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση της ΣΘΕΤΕ και στην Κοσμητεία της ΣΘΕΤΕ, για το χρονικό διάστημα 01.12.2017 έως 31.08.2018, σύμφωνα με το Ν. 4485/2017. 

Τακτικό μέλος στη ΓΣ & στην Κοσμητεία της ΣΘΕΤΕ: Γεώργιος Παπαδάκης του Νικολάου

Αναπληρωματικό μέλος στη ΓΣ & στην Κοσμητεία της ΣΘΕΤΕ: Μιχαήλ Θεοδωράκης του Ανδρέα