31. Συγκρότηση Τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών για Εκλογές Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων Τμημάτων Χημείας, Επιστήμης Υπολογιστών, Βιολογίας και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Απόφαση συγκρότησης τριμελούς κεντρικής εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χημείας της ΣΘΕΤΕ για το χρονικό διάστημα από 01-09-2018 έως 31--08-2020, κατ' άρθρο 23 του Ν. 4485/2017 (Α'114). Δείτε ΕΔΩ την απόφαση.

 

Απόφαση συγκρότησης τριμελούς κεντρικής εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών της ΣΘΕΤΕ για το χρονικό διάστημα από 01-09-2018 έως 31--08-2020, κατ' άρθρο 23 του Ν. 4485/2017 (Α'114). Δείτε ΕΔΩ την απόφαση.

 

Απόφαση συγκρότησης τριμελούς κεντρικής εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Βιολογίας της ΣΘΕΤΕ για το χρονικό διάστημα από 01-09-2018 έως 31--08-2020, κατ' άρθρο 23 του Ν. 4485/2017 (Α'114). Δείτε ΕΔΩ την απόφαση.

 

Απόφαση συγκρότησης τριμελούς κεντρικής εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της ΣΘΕΤΕ για το χρονικό διάστημα από 01-09-2018 έως 31--08-2020, κατ' άρθρο 23 του Ν. 4485/2017 (Α'114). Δείτε ΕΔΩ την απόφαση.