38_2018. Ανακήρυξη υποψηφίων για εκλογές για ανάδειξη Δ/ντών Τομέων Βιολογίας

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής του Τμήματος Βιολογίας, σχετικά με την ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές για την ανάδειξη του Διευθυντή του Τομέα Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας και Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης στο Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το χρονικό διάστημα από 01-09-2018 έως 31-08-2019 (ΑΔΑ: 6ΥΞΚ469Β7Γ-299)

 

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής του Τμήματος Βιολογίας, σχετικά με την ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές για την ανάδειξη του Διευθυντή του Τομέα Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών και Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Βιολογίας στο Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το χρονικό διάστημα από 01-09-2018 έως 31-08-2019 (ΑΔΑ: 7ΑΠΠ469Β7Γ-ΓΤΜ).