39_2018. Ανακήρυξη υποψηφίων για εκλογές εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ - Τμήμα Βιολογίας

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής για την ανακήρυξη υποψηφίων, για τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή του προσωπικού ΕΔΙΠ στη Συνέλευση Τμήματος και στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών και Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Βιολογίας του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το χρονικό διάστημα από 01-09-2018 έως 31-08-2019 (ΑΔΑ: 9ΟΘΞ469Β7Γ-59Ο).

 

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής για την ανακήρυξη υποψηφίων, για τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή του προσωπικού ΕΤΕΠ στη Συνέλευση Τμήματος του Τμήματος Βιολογίας  της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το χρονικό διάστημα από 01-09-2018 έως 31-08-2019 (ΑΔΑ: Ψ8ΟΞ469Β7Γ-ΗΤΡ).