19_2019. Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρώτη Προέδρου του Τμήματος Φυσικής απο 01.09.2019 έως 31.08.2021

[A1] Προκηρύσσουμε εκλογές, μέσω κάλπης, προκειμένου να αναδειχθεί ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για διετή θητεία, με ημερομηνία έναρξης την 01η.09.2019 και λήξη την 31η .08.2021.

[A2] Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 13η του μηνός Μαΐου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα, από τις 09:00 έως τις 14:00 και σε χώρο που θα οριστεί από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας ορίζουμε την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα Τρίτη14 Μαΐου 2019, κατά τις ίδιες ώρες, με την ίδια Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, και με την ίδια εκλογική διαδικασία.

[A3] Καλούμε τους ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες υποψηφίους, για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φυσικής, που πληρούν τις προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων, να υποβάλουν δήλωση υποψηφιότητας, στον Κοσμήτορα της Σχολής δια της Γραμματείας της οικείας Κοσμητείας,από τις 9 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη μέχρι στις 16 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα έως τις 14:30 μ.μ..

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική προκήρυξη