49_2020. Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων του προσωπικού ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος και στη Γενική Συνέλευση των Τομέων του Τμήματος Βιολογίας

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη διενέργειας εκλογών και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων του προσωπικού (ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ) στη Συνέλευση του Τμήματος και στη Γενική Συνέλευση των Τομέων του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α'/04.08.2017).

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ και Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.) στη
Συνέλευση Τμήματος και στη Γενική Συνέλευση των Τομέων του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και
Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017
(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α΄/04.08.2017)