87. Ημερομηνίες εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2016 της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

στην 2η /10-3-2016 συνεδρίασή της αποφάσισε και πρότεινε στη Σύγκλητο,

η οποία ενέκρινε στην 350η /17-3-2016 τακτική συνεδρία

τις παρακάτω ημερομηνίες για την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2016

της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης:

 

Πέμπτη 25/8 – Παρασκευή 16/9/2016