265. Ανακήρυξη υποψηφίων για εκλογές για ανάδειξη εκπροσώπου & αναπληρωτή του προσωπικού ΕΕΠ στη ΓΣ της ΣΘΕΤΕ και στην Κοσμητεία ΣΘΕΤΕ