Επανεγγραφή διαγραφέντων φοιτητών

Ενημερώνονται οι φοιτητές που είχαν διαγραφεί σύμφωνα με τον Ν. 4009/2011 ΦΕΚ 195/06-09-2011 (τ.Α’) ότι σύμφωνα με τον Ν. 4415/2016, άρθρο 56, παρ.3, έχουν τη δυνατότητα να επανέλθουν στη Σχολή, να επανεγγραφούν στο Τμήμα και να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση δ’ της παρ. 9 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (Α’195) για τη διακοπή σπουδών.

 Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση (εδώ) και να την στείλουν στην Γραμματεία της Κοσμητείας (κα Αικατερίνη Τσαλίμη, tsalimi@admin.uoc.gr).