ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ε.Ε.Π. | Ε.ΔΙ.Π.| Ε.Τ.Ε.Π. | Διοικητικό Προσωπικό

Προϊσταμένη Γραμματείας:

Μαρία Σμυρνάκη, τηλ. 2810 394401, smyrnaki [at] biology dot uoc dot gr

Κτήριο Βιολογίας, γραφείο Γ325

Γραμματέας Κοσμητείας  

Αικατερίνη Τσαλίμη, τηλ. 2810 393200, tsalimi [at] admin dot uoc dot gr, fax: 2810 393202

Κτήριο Διοίκησης ΙΙ, γραφείο 3, στάθμη 4